سيد پارساسيد پارسا، تا این لحظه: 10 سال و 8 ماه و 15 روز سن داره
مهساساداتمهساسادات، تا این لحظه: 5 سال و 8 ماه و 19 روز سن داره
سید صدراسید صدرا، تا این لحظه: 1 سال و 7 ماه و 21 روز سن داره

پارسا،گل پسر ما

سرگرمي روزهاي گرم

اولين دو كلمه اي كه دخترم گفت درحال اشاره به كاسه خودش كنار سفره:ماست نيست و اولين جمله سه كلمه اي وقتي براي تولد دوسالگي براش خريد ميكرديم دوتا عروسك گرفت بغلش و گفت: دوتتا ني ني هست... دخمل قشنگم دايره لغاتش زياد شده. بدون اينكه بهش ياد بديم درجواب درخواست من ميگه : باششش(باشه) و يا مسي( مرسي) ابوس ( اتوبوس) تديگ ( ته ديگ) موچچه( مورچه) پايين لباس اموم(حموم) انجير( انجير و تمام ميوه هاي گرد) يك شب گرم مردادبا گريه بيدار شد و اشاره به گوشه اتاق كرد و گفت هاپو. اومد بغلم خوابيد صبح ياد خوابش افتاد و گفت هاپو رفت از سوسك تا ببعي و گربه شديدا ميترسه و اما پسري كه قبل رفتن به مدرسه باسواد شده كتاب ميخونه و از ما هم امت...
9 شهريور 1396
1